Cuprins:


CAPITOLUL I

1.DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 IDENTITATEA PARTIDULUI
(1) NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ este un partid politic, organizat în conformitate cu prevederile Constituției României, ale Legii partidelor politice nr.14/2003, precum și cu prevederile actualului statut;

(2) Denumirea partidului este NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ, iar denumirea prescurtată este NOI;

(3) Partidul este persoana juridică de drept public;

(4) Partidul NOI are drapel, imn și semn;

(5) Semnul permanent al partidului este reprezentat, pe fond alb, de un porumbel de culoare violet, în partea stângă, și apoi în degrade cu ciclam,în partea dreaptă, ce poartă în cioc o ramură de măslin cu tulpina de culoare maro și cu frunzele de culoare verde, sub acest simbol fiind scris, cu culoarea violet, cuvântul NOI. Reprezentarea grafică a semnului permanent este prezentată în Anexa nr. 1. Codurile de culori sunt: a) RGB: 89/23/138 (violet); b) RGB 222/0/130 (ciclam), c) RGB 130/110/89 (maro), d) RGB 97/191/26 (verde) și e) RGB 255/255/255 (alb) ;

(6) Culorile partidului sunt : Violet, Ciclam și Alb. Codurile de culori sunt: a) RGB: 89/23/138 (violet), b) RGB 222/0/130 (ciclam) și c) RGB 255/255/255 (alb);

(7) Drapelul partidului este pe fond violet în care este inserat semnul permanent al partidului de culoare albă. Reprezentarea grafică a drapelului partidului este prezentată în Anexa nr. 2. Codurile de culori sunt: a) RGB: 89/23/138 (Violet) șib) RGB 255/255/255 (alb);

(8) Imnul partidului se aprobă de către Consiliul Decizional Național;

(9) Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent și este inscripționat pe toate însemnele și documentele oficiale, materialele de promovare, documente ale partidului;

(10) Consiliul Decizional Național poate modifica între Congrese semnul permanent, semnul electoral și culorile partidului,în condițiile legii.


Art.2 SEDIUL CENTRAL
(1) Sediul central al partidului este în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur, nr. 21, Etaj 2,Județul Cluj, România.

(2)Sediul central poate fi modificat prin hotărârea Consiliului Decizional Național.

 


2.VALORILE ȘI OBIECTIVELE PARTIDULUI NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ

Art.3 NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ este un partid de centru-stânga, modern, un partid național care încurajează manifestarea credinței autentice în Dumnezeu şi își propune promovarea unui model social, bazat pe devotamentul față de principii, comuniune și valori spirituale.

Art.4 Suntem un partid care întelege că dialogul, consensul și abordarea constructivă, sunt singurele soluții pentru a aduce pacea în societatea românească și pentru a putea răspunde provocărilor naționale și internaționale.

Art.5 Valorile social-democrației, în care credem, sunt: solidaritate, libertate, egalitate, dreptate socială, modernizare, progres.

Art.6 NOI este un partid deschis, care se adresează tuturor cetățenilor și care pune interesele țării și ale românilor, mai presus de oricare alte interese.

Art.7 Promovăm afirmarea sentimentului de identitate, unitate și demnitate națională și apărarea integrității statale. Ne dorim să readucem în simțire patriotismul, ca sentiment natural de devotament și loialitate. Iubirea de neam și de țară se află la baza sistemului nostru de valori.

Art.8 Suntem un partid care susține solidaritatea și liniștea în societate, o societate unită care va sancționa orice îndemn la ură, dezbinare, discriminare, șovinism.

Art.9 În sfera primă de priorităţi avem reforma în domeniul educațional, protejarea moștenirii culturale, în¬crederea sporită în bonitatea învăță¬mântului prin ameliorarea competenţelor personalului implicat, performanța didactică și științifică, finanțarea activității de cercetare și inovare, ca fundamente ale evoluției prin cunoaștere.

Art.10 Proiectele și programele partidului vor constitui soluții adecvate, care să răspundă provocărilor societății.

Art.11 Partidul susține recuperarea biodiversității specifice acestui spatiu geografic, lupta împotriva schimbărilor climatice, grija de a restabili un echilibru între creșterea economică și protecţia mediului, grija pentru generațiile viitoare. Avem în vedere elaborarea unui ghid de bune practici, ca viziune de dezvoltare urbană durabilă, incluzivă și rezilientă a României.

Art.12 Obiectivele partidului sunt: pacea, libertatea, bunăstarea, un mediu curat, o viață sănătoasă.

Art.13 Partidul NOI se adresează fiecarui cetățean, fiecărei comunități, tuturor profesiilor.

Art.14 NOI încurajăm comportamentul participativ. Fiecare cetățean, indiferent de vârstă, religie, etnie, pregătire, convingeri, este important și are rolul său bine determinat în societate și în evoluția și dezvoltarea țării noastre pe toate planurile.

Art.15 Partidul nostru susține restructurarea, democratizarea și descentralizarea reală a instituțiilor statului.

Art.16 NOI promovăm solidaritatea între oameni. Susținem atingerea prosperității prin muncă și servicii de asistență socială coerente și echitabile.

Art.17 NOI sprijinim independența justitiei, supremația Constitutiei și a Legii, preeminența legalității în fața arbitrariului, ca rezultat al efortului conjugat al autorităților și instituțiilor statului, al societății în ansamblu și al fiecărui cetățean în parte. Susținem respectarea statului de drept și în egală măsură respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

Art.18 Politica noastră este politica realității: sociale, economice, culturale, climatice.

Art.19 Pentru NOI, cultura , educația, protecția mediului, creșterea nivelului de trai, reprezintă fundamentul și garanția unui viitor sigur și prosper.

Art.20 Partidul nostru consideră prioritară asigurarea finanțării tuturor proiectelor românești de cercetare științifică.

Art.21 NOI acordăm o importanță deosebită turismului și sportului românesc, considerând că sunt ambasadorii imaginii României în lume.

Art.22 Consolidarea unui sistem medical modern. Sănătatea ca prioritate. Regândirea strategiei de modernizare a infrastructurii medicale publice, creșterea calității serviciilor medicale, corectarea inegalităților din sănătate, astfel încât oamenii să fie tratați corect, în funcție de nevoi.

Art.23 Investițiile realizate cu fonduri naționale, europene și private, constituie prioritate națională.

Art.24 Vizăm elaborarea de programe pentru Românii de pretutindeni.

Art.25 Rațiunea primă a partidului NOI este ca, în situația deciziilor de interes major pentru România, pentru români, să putem lua drept pildă, ,,Declarația de la Snagov”, astfel încât să existe consens politic, responsabilitate, dialog social și implicare a tuturor forțelor politice, atunci când avem în vedere destinul țării. Promovăm politica consensului și a negocierii, a respectului reciproc, a ascultării și valorizării opiniei celorlalți, a argumentelor și a proiectelor în favoarea țării și a oamenilor. Încurajăm o abordare ce trebuie să înlocuiască politica agresivă, lipsită de viziune, de transparență a actului decizional și bazată doar pe interese de partid.

Art.26 NOI susținem tranziția verde ca o șansă de modernizare a economiei și a creșterii economiei românești.

Art.27 Partidul nostru consideră necesară punerea în valoare a potențialului agricol al țării și susținerea acestui domeniu determinant. Ne propunem modernizarea și eficientizarea agriculturii, simplificarea procedurilor de acordare a finanțării europene, în mod special în zona de procesare și agro-industrie.

Art.28 Proiecte pentru tineri.

Art.29 Promovarea produselor românești, pe plan intern și extern.

Art.30 Repopularea satelor românești, prin proiecte concrete.

Art.31 Exploatarea sustenabilă a resurselor naturale existente, ocrotirea mediului prin asigurarea unui cadru legislativ coerent.

Art.32 NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ promovează afirmarea și apărarea intereselor României în structurile europene, transatlantice și internaționale, promovează dezvoltarea relațiilor bazate pe respect reciproc cu toate statele lumii. Partidul nostru își propune consolidarea profilului internațional al României, ca garant de credibilitate, prin definirea unor politici externe eficace, care să asigure securitatea statului în sens extins. Revigorarea diplomației economice prin promovarea produselor și serviciilor naționale și o nouă filozofie de întărire a raporturilor cu Românii de pretutindeni.

Art. 33 În activitatea sa, partidul NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ urmărește numai obiective politice.


CAPITOLUL II

MEMBRII PARTIDULUI NOI

Art.34 Poate deveni membru al Partidului NOI orice cetățean român şi/sau orice cetățean cu domiciliul în România, care îndeplinește următoarele condiții:
(1) Are drept de vot conform Constituției României;
(2) Se regăsește în valorile și principiile partidului NOI și se angajează să le respecte;
(3) Nu i-a fost interzisă prin hotărâre judecătorească definitivă, îngrădirea sau pierderea drepturilor politice cetățenești;
(4) Are o conduită profesională, morală și politică corespunzatoare intereselor țării.
Cetățenii români cu domiciliul în străinătate sau reședința în străinatate, pot deveni membrii NOI și pot forma organizații de partid, cu respectarea legislației țării pe teritoriul căreia se află;

Art.35 Calitatea de membru al Partidului NOI se dobândește pe baza unei fișe de înscriere în partid. Forma și conținutul fișei de înscriere este stabilită de Consiliul Decizional Național al partidului. Aceasta se poate depune la sediul central al partidului, la sediul organizației teritoriale corespunzătoare, respectiv Județeană, a Municipiului București, a Sectoarelor Municipiului București și Locală (municipii, orașe, comune) sau în format electronic pe website-ul oficial al partidului.
Prin semnarea fișei de adeziune, candidatul asumă respectarea tuturor cerințelor legale și a celor prevazute în statutul partidului.
Consiliul Decizional Național sau Consiliul Decizional Județean, al Municipiului București, al Sectoarelor Municipiului București sau Local (municipii, orașe, comune) al partidului decide prin vot dacă aprobă sau respinge motivat cererea (fișa) de înscriere, în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. În cazul în care Consiliul nu decide pe marginea cererii (fișei) de înscriere în termenul menționat, solicitarea este considerată ca fiind admisă. Decizia motivată se comunică de îndată solicitanților. Cererea (fișa) de înscriere aprobată de Consiliul Decizional Național sau Consiliul Decizional Județean, al Municipiului București, al Sectoarelor Municipiului București sau Local (municipii, orașe, comune) al partidului este definitivă.
Decizia Consiliului Decizional Național sau Consiliului Decizional Județean, al Municipiului București, al Sectoarelor Municipiului București sau Local (municipii, orașe, comune) al partidului de respingere a cererii de înscriere poate fi contestată în termen de 5 (cinci) zile de la comunicare la Comisia Naţională de Etică și Arbitraj, decizia de soluționare a contestației emisă de Comisia Naţională de Etică și Arbitraj, fiind definitivă. Termenul de soluționare a contestației depuse, este de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia la Comisia Naţională de Etică și Arbitraj.
Calitatea de membru al Partidului NOI se dobândeşte la data la care Consiliul Decizional Național sau Consiliul Decizional Județean, al Municipiului București, al Sectoarelor Municipiului București sau Local (municipii, orașe, comune) al partidului aprobă cererea (fișa) de înscriere, (sau la data emiterii deciziei de soluționare a contestației de către Comisia Naţională de Etică și Arbitraj, prin care se soluționează favorabil contestația conform prevederilor de mai sus), precum și în condițiile în care Consiliul nu decide pe marginea cererii (fișei) de înscriere în termenul de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, noul membru având din acel moment toate drepturile și responsabilitățile aferente acestei calități, așa cum sunt definite de prezentul Statut.
 
Art.36 Membrii NOI au următoarele drepturi:
(1) Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale partidului;
(2) Să fie consultați pe probleme economice, sociale, politice sau de altă natură, în strânsă legătură cu prezența lor în mijlocul oamenilor, pentru a lua cele mai bune decizii. Modelul de luare a deciziilor nu va mai fi cel piramidal, folosit de toate partidele politice în prezent, ci un model sferic, în care nucleul este reprezentat de conducerea partidului, iar conținutul sferei de membrii de partid și de cetățenii țării;
(3) Să se adreseze conducerii partidului în orice problemă de interes public sau politic;
(4) Să vină cu proiecte pe diferite domenii, care să aducă un plus pentru cetățeni și pentru țară;
(5) Să se suspende din partid (când se găsește într-o situație de incompatibilitate sau are probleme penale până la soluționare) sau să demisioneze din partid;
(6) Să poată solicita transferul în altă organizație locală;
(7) Să participe la reuniunile de partid;
(8) Să aleagă, să candideze și să fie aleși în funcțiile de conducere ale partidului sau pentru funcțiile din afara partidului, care se obțin prin alegeri sau numiri cu sprijinul politic al partidului, pe principiul profesionalismului și competenței, cu respectarea Statutului și în condițiiile legii.

Art.37 Membrii NOI au următoarele obligații:
(1) Să militeze pentru apărarea suveranității, unității, independenței și integrității teritoriale a României, precum și pentru ridicarea prestigiului ei în lume.
(2) Să pună interesele țării și ale cetățenilor mai presus de oricare alte interese.
(3) Să respecte și să promoveze valorile și principiile prevăzute în Statutul și Programul Politic al Partidului ;
(4) Să nu aducă prejudicii de imagine partidului prin declarații sau acțiuni;
(5) Să respecte Constituția și legile țării;
(6) Să promoveze și să apere opțiunile politice ale patidului;
(7) Să participe activ la activitățile partidului;
(8) Să pună în practică hotărârile conducerii partidului;
(9) Să fie permanent în mijlocul oamenilor pentru a le cunoaște problemele și pentru a lua decizii pliate pe realitatea din Romania;
(10) Să pună la dispoziție cunoștințele profesionale care pot fi utile în activitatea partidului;
(11) Să militeze pentru păstrarea și întărirea partidului;
(12) Să acționeze în vederea cunoașterii obiectivelor și proiectelor partidului în societate și atragerii de noi membri;
(13) Să respecte disciplina de partid și caracterul confidențial al unor documente sau decizii interne;
(14) Să își desfășoare activitatea într-o singură organizație locală;
(15) Să plătească lunar cotizația de membru al partidului, stabilită de Consiliul Decizional Național.

Art.38 Membrilor NOI li se pot aplica, în funcție de gravitatea faptei, următoarele sancțiuni:
(1) Atenționare;
(2) Suspendare din funcția ocupată în partid pe o durată limitată de până la 6 luni;
(3) Retragerea sprijinului politic, permanent sau temporar, pentru funcția obținută în administrațiile locale sau centrale sau din alte funcții obținute cu sprijin politic;
(4) Demiterea din funcțiile ocupate în structura partidului;
(5) Excluderea din partid.
Deciziile referitoare la sancțiuni se iau prin vot în cadrul Consiliului Decizional Național sau Consiliului Decizional Județean, al Municipiului București, al Sectoarelor Municipiului București sau Local (municipii, orașe, comune).
Hotărârea de sancționare se comunică celui sancționat, în scris, în cel mult 10 zile de la adoptare.
Cei care primesc una dintre sanțiunile mai sus enumerate, nu pot face parte din structurile de conducere al Partidului.

Art.39 Membrii NOI își pierd calitatea de membru al partidului, în următoarele situații:
(1) Demisie;
Demisia intră în vigoare la data depunerii.
Pentru mandatarul financiar, Trezorierul și membrii Comisiei de Cenzori, demisia se ia în considerare după un preaviz de 15 zile lucrătoare.
(2) Raportat la legea în vigoare.


CAPITOLUL III

STRUCTURA INTERNĂ A PARTIDULUI NOI

Art.40 Conform legii, Partidul NOI funcționează pe criteriul administrativ- teritorial și cuprinde:
(1) Organizații naționale;
(2) Organizații județene;
(3) Organizații la nivelul Municipiului București și la nivelul Sectoarelor Municipiului București;
(4) Organizații municipale;
(5) Organizații orășenești;
(6) Organizații comunale;
(7) Organizația din Republica Moldova;
(8) Organizații ale Românilor de pretutindeni.

Art.41 Partidul NOI are următoarele structuri:
(1) La nivel central:
• Congresul Național;
• Consiliul de Proiecte și Strategii;
• Consiliul Decizional Național;
• Consiliul Executiv Național;
• Forumul Consultativ;
• Uniunea Aleșilor Locali;
• Organizația națională de Femei, Tineret și Seniori;
• Organizația partidului în Republica Moldova;
• Organizații ale Românilor de pretutindeni;
• Comisia Națională de Cenzori;
• Comisia Națională de Etică și Arbitraj.

(2) La nivel județean, la nivelul Municipiului București și la nivelul Sectoarelor Municipiului București:
• Conferința Județeană, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București;
• Consiliul Decizional Județean, Consiliul Decizional al Municipiului București și Consiliul Decizional al Sectoarelor Municipiului București;
• Consiliul Executiv Județean, Consiliul Executiv al Municipiului București și Consiliul Executiv al Sectoarelor Municipiului București;
• Uniunea Aleșilor Locali la nivel Județean, la nivelul Municipiului București și la nivelul Sectoarelor Municipiului București;
• Organizația de Femei, Tineret și Seniori la nivel Județean, la nivelul Municipiului București și la nivelul Sectoarelor Municipiului București;
• Comisia de Etică și Arbitraj la nivel Județean, la nivelul Municipiului București și la nivelul Sectoarelor Municipiului București;
• Comisia de Cenzori la nivel Județean, la nivelul Municipiului București și la nivelul Sectoarelor Municipiului București

(3) La nivel local (municipii, orașe, comune)
Conferința Locală;
• Consiliul Decizional Local;
• Organizația de Femei, Tineret și Seniori Locală.

 


CONGRESUL NAȚIONAL

Art.42 (1) Congresul Național este structura principală de conducere și decizie a partidului, care se întrunește o dată la 4 ani. În intervalul dintre două Congrese Ordinare, Consiliul Decizional Național poate convoca Congres Extraordinar dacă este necesar;

(2) Congresul Național se constituie din delegați aleși în județe, în baza unei norme de reprezentare și a convocării stabilite de Consiliul Decizional Național, din membrii Consiliului de Proiecte și Strategii, Consiliului Decizional Național, Consiliului Executiv Național, parlamentari, președinții Organizațiilor de Femei, Tineret și Seniori, Românii de pretutindeni, Republica Moldova, membrii Uniunii Aleșilor Locali, Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj și membrii Comisiei Naționale de Cenzori;

(3) Congresul trebuie sa aibă o prezență de cel puțin 2/3 din numărul delegaților convocați. În situația în care nu este întrunit cvorumul, Congresul este reconvocat în termen de 7 (șapte) zile calendaristice, iar în cazul în care și de această dată nu este întrunit cvorumul, Congresul Național se poate desfășura cu numărul delegaților prezenți. Hotărârile se vor adopta cu majoritatea celor prezenți, atunci când Statutul nu prevede altfel.

(4) Organizarea Congresului se face de către o comisie stabilită de Consiliul Decizional Național;

(5) La Congres pot participa ca invitați, personalități din diferite domenii de activitate, invitați stabiliți de către Consiliul Decizional Național.

(6) Congresul Național alege Conducerea Partidului, respectiv: Preşedintele Partidului, Preşedintele Consiliului de Proiecte și Strategii – care devine Președintele Executiv al Partidului, Vicepreşedinții Partidului și Secretarul General al Partidului.

(7) Vor fi aleşi prin vot, cei care au cel mai mare număr de voturi.

(8) Candidaturile pentru funcțiile de conducere se vor depune la sediul Partidului cu 14 zile calendaristice înainte de alegerile care vor fi organizate în cadrul Congresului Național. Candidaturile se vor depune nominal pe funcții.

(9) Delegații la Congres dezbat şi aprobă prin vot Raportul de Activitate al Partidului.

(10) Ȋn cadrul Congresului Național, la propunerea Consiliului Decizional Național, delegații hotărăsc, cu votul a cel puțin două treimi din numărul delegaților prezenți, cu privire la:

a. Toate modificările pe marginea Statutului Partidului, însemnelor Partidului, Obiectivelor Partidului, Programului Politic al Partidului, precum și cu privire la alte chestiuni de importanță majoră pentru Partid;

b. Reorganizarea Partidului;

c. Autodizolvarea Partidului.

(11) Validează alegerile interne pentru Preşedintele NOI, Preşedintele Consiliului de Proiecte și Strategii – care devine Președintele Executiv al Partidului, Vicepreşedinții Partidului și Secretarul General al Partidului, desfăşurate în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru funcţiile de Preşedinte al Partidului, Preşedinte al Consiliului de Proiecte și Strategii – care devine Președinte Executiv al Partidului, Vicepreşedinți ai Partidului și Secretar General al Partidului, elaborat de Consiliul Decizional Național şi aprobat de Consiliul Executiv Național.

 


CONSILIUL DE PROIECTE ȘI STRATEGII

Se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

Se convoacă de către Președintele Executiv al Partidului.

Consiliul de Proiecte și Strategii este format din:
(1) Președinte Executiv al Partidului;
(2) 2 Vicepreședinți;
(3) Secretar Executiv;
(4) Coordonatorii departamentelor pe domenii.

Art.43 Consiliul de Proiecte și Strategii reunește profesioniști din toate domeniile de activitate. În componența sa pot fi specialiști, fără a fi neapărat membri de partid, dar care vor să fie parte a proiectelor și soluțiilor în diferite domenii de activitate.

Art.44 Organizarea Consiliului de Proiecte și Strategii se face pe domenii de activitate, iar conducerea acestui for este asigurată de către Președintele Executiv al Partidului.

Art.45 Structura pe domenii de activitate este formată din departamente. (1) Președintele Executiv al Partidului propune Consiliului Decizional Național structura departamentelor și coordonatorii de departamente.

(2) Președintele Executiv al Partidului propune și înaintează spre aprobare, Consiliului Decizional Național, Vicepreședinții și Secretarul Executiv din cadrul Consiliului de Proiecte și Strategii.

(3) Organizarea și funcționarea Departamentelor se va face pe baza Regulamentului aprobat de Consiliul Decizional Național, la propunerea Președintelui Executiv al Partidului.

Art.46 Consiliul reprezintă un laborator de proiecte și strategii, care vor sta la baza formulării Programului de Guvernare, dar și pentru soluțiile prezentate în Forumul Consultativ, având ca principale obiective:

(1) Furnizarea conducerii Partidului de analize, evaluări, programe şi strategii privind politicile publice, îndeosebi politicile macroeconomice;
(2) Elaborarea de studii, strategii şi programe ale Partidului specializate pe domenii de activitate;
(3) Elaborarea secțiunilor specifice din cadrul Programului de Guvernare al Partidului, în urma dezbaterilor purtate cu sindicatele, patronatele, mediul academic, respectiv societatea civilă;
(4) Monitorizarea activității ministerelor şi a instituţiilor cu atribuţii specifice;
(5) Analiza legislaţiei în vigoare şi a proiectelor de lege;
(6) Elaborarea de strategii şi mesaje cu referire la activitatea curentă a Guvernului şi a instituţiilor aflate în subordinea acestuia;
(7) Atenția îndreptată către schimburile de bune practici;
(8) Identificarea de soluții pe marginea provocărilor ce apar în plan național și internațional;
(9) Analiza legislației europene și a transpunerii acesteia în plan național, cu respectarea termenelor recomandate.

Art.47 Secretariatul Executiv al Consiliului de Proiecte și Strategii are următoarele atribuții principale:

(1) Coordonează activitatea administrativă a departamentelor constituite în structura Consiliului de Proiecte și Strategii.

(2) Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor departamentelor, asigură evidența și arhivarea documentelor interne ale departamentelor.

Art.48 (1) În cadrul Consiliului de Proiecte și Strategii se organizează Departamente structurate pe principalele domenii de activitate guvernamentală în care sunt cuprinşi membri ai Consiliului de Proiecte și Strategii al NOI şi specialişti din domeniile respective, membri şi simpatizanţi NOI.

 


CONSILIUL DECIZIONAL NAȚIONAL

Art.49 Consiliul Decizional Național este structura de conducere și decizie a partidului.
Se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar.
Se convoacă de președintele partidului sau de 2/3 din membrii săi.
Consiliul Decizional Național este format din:
(5) Președinte;
(6) Președinte Consiliul de Proiecte și Strategii – care devine Președintele Executiv al Partidului;
(7) 12 Vicepreședinți ai Partidului la nivel național;
(8) Secretar General al Partidului;
(9) Președinte Organizația Națională de Femei;
(10) Președinte Organizația Națională de Tineret;
(11) Președinte Organizația Națională de Seniori;
(12) Președinte Uniunea Aleșilor Locali;
(13) Președinte Organizația Republica Moldova;
(14) Președinte Românii de pretutindeni;

La lucrările Consiliului Decizional Național participă fără drept de vot Trezorierul Partidului la nivel național, Secretarii generali adjuncți, Purtătorul de cuvânt, Liderii grupurilor parlamentare, Senat și Camera Deputaților, precum și europarlamentarii, precum și alte persoane, la solicitarea Președintelui NOI.

Art.50 Atribuțiile Consiliului Decizional Național sunt:
(1) Își desfășoară lucrările ori de câte ori este necesar;
(2) Organizează și conduce întreaga activitate a partidului;
(3) Propune spre aprobare Consiliului Executiv Național numirea/revocarea membrilor Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj și a Comisiei Naționale de Cenzori;
(4) Numește și revocă coordonatori interimari pentru organizațiile județene, Organizația Municipiului București, Organizațiile Sectoarelor ale Municipiului București, Organizația Republica Moldova și Organizația Românii de pretutindeni;
(5) Propune spre aprobare Consiliului Executiv Național, regulamentul de organizare și funcționare al tuturor structurilor interne ale Partidului;
(6) Decide aprobarea sau respingerea cererii (fișei) de înscriere a unui solicitant în vederea dobândirii calității de membru al Partidului NOI;
(7) Stabilește data, locația, locul de desfășurare și comisia de organizare a Congresului Național;
(8) Convoacă și reconvoacă Congresul Național;
(9) Propune Consiliului Executiv Național asocierea în alianțe politice și/sau electorale, naționale și locale, ori în alte forme de asociere fuziuni, absorbții sau contopire cu alte partide politice;
(10) Propune Congresului Național reorganizarea Partidului si autodizolvarea Partidului;
(11) Elaborează și propune Congresului Național modificări la Statutul Partidului însemnele Partidului, Obiectivele Partidului, Programul Politic al Partidului, precum și cu privire la alte chestiuni de importanță majoră pentru Partid;
(12) Elaborează și propune Consiliului Executiv Național: regulamente, reglementări, modalități de lucru care nu sunt cuprinse în Statut;
(13) Aprobă, la propunerea Președintelui Executiv al Partidului, regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Proiecte și Strategii;
(14) Stabilește semnarea documentelor de parteneriat cu sindicate, organizații non-guvernamentale, asociații, fundații, etc.;
(15) Organizează și coordonează pregătirea și desfășurarea campaniilor electorale;
(16) În urma analizei propunerilor primite de la Consiliile Executive Județene, Consiliul Executiv al Municipiului București și Consiliilor Executive ale Sectoarelor Municipiului București, prezintă Consiliului Executiv Național propunerile candidaturilor în alegerile locale, europarlamentare și parlamentare;
(17) Numește și revocă Vicepreședinții și Secretarul Executiv din cadrul Consiliului de Proiecte și Strategii, la propunerea Președintelui Executiv al Partidului;
(18) Numește și revocă secretarii generali adjuncți la nivel Național și Trezorierul Partidului;
(19) Numește și revocă Purtătorul de cuvânt al Partidului;
(20) Numește și revocă președintele Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj, respectiv președintele Comisiei Naționale de Cenzori, în urma aprobării membrilor celor două Comisii în Consiliul Executiv Național;
(21) Pune în aplicare hotărârile Congresului Național;
(22) Poate revoca un membru al Consiliului Decizional Național sau un membru al Consiliului Decizional Judetean, Consiliului Decizional al Municipiului București și Consiliilor Decizionale ale Sectoarelor Municipiului București în condițiile încălcării prevederilor statutare și/sau în condițiile unui prejudiciu de imagine adus Partidului;
(23) Decide întrunirea Forumului Consultativ;
(24) Îndeplinește alte atribuții care conduc la buna funcționare a partidului.
(25) Înaintează spre aprobare Consiliului Executiv Național propunerile pentru funcțiile de prim-ministru, miniștrii, secretari de stat și prefecți.
(26) Emite decizii.
(27) Pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidențiale se solicită propuneri de la Consiliile Decizionale Județene, Consiliul Decizional al Municipiului București și Consiliile Decizionale ale Sectoarelor Municipiului București, care sunt transmise catre Consiliul Decizional Național, după ce vor fi votate în cadrul Consiliilor Executive Județene, Consiliul Executiv al Municipiului București și Consiliul Executiv al Sectoarelor Municipiului București, după caz.
(28) Propunerile, astfel votate și transmise de către Consiliile Executive Județene, Consiliul Executiv al Municipiului București și Consiliul Executiv al Sectoarelor Municipiului București sunt analizate în Consiliul Decizional Național, care va decide asupra unui candidat final, iar propunerea finală va fi prezentată Consiliului Executiv Național, care o va face publică.

 


RESPONSABILITĂȚILE ÎN CADRUL PARTIDULUI

Art.51 Președintele partidului:
(1)Coordonează întreaga activitate a Partidului;
(2)Prezidează lucrările Congresului Național și prezintă Raportul de Activitate al Partidului;
(3)Prezidează sedințele Consiliului Decizional Național și ale Consiliului Executiv Național;
(4)Reprezintă Partidul în relațiile cu autoritățile publice locale și centrale, cu alte Partide, ONG-uri, sindicate şi alte entități;
(5)Propune Trezorierul la nivel Național al Partidului și Purtătorul de cuvânt;
(6)Îndeplinește alte atribuții prevăzute de Statut sau de hotărârile Congresului Național;
(7)Conduce negocierile în numele Partidului şi semnează în urma deciziei luate în Consiliul Executiv Național, asocierea în Alianțe politice și/sau electorale, naționale și locale, ori în alte forme de asociere, fuziuni, absorbții sau contopire cu alte partide politice, în baza protocoalelor de asociere încheiate în condiţiile legii;
(8)Emite decizii;
(9)Poate delega atribuțiile către Președintele executiv al Partidului sau către un Vicepreședinte la nivel Național al Partidului.

Art.52 Președintele executiv al partidului:
(1)Împreună cu Președintele Partidului sunt liderii acţiunii politice şi de imagine ai partidului, fiind în măsură să exprime public poziţia partidului în legătură cu temele politice de actualitate;
(2) Îndrumă activitatea organizatorică şi politică a organizaţiilor locale, județene, de sector și a Municipiului București, precum și activitatea secretariatului general și trezoreriei, la nivel național;
(3)Prezidează sedințele Consiliului Decizional Național și ale Consiliului Executiv Național, prin delegare de atribuții din partea Președintelui Partidului;
(4)Coordonează întreaga activitate a Consiliului de Proiecte și Strategii;
(5)Prezidează sedințele Consiliului de Proiecte și Strategii;
(6)Reprezintă Partidul în relațiile cu autoritățile publice locale și centrale, cu alte Partide, ONG-uri, sindicate şi alte entități, prin delegare de atribuții din partea Președintelui Partidului;
(7)Coordonează activitatea, precum și punerea în practică a hotărârilor Congresului Național şi a deciziilor Consiliului Decizional Național şi Consiliului Executiv Național în vederea integrării activităţii acestora în acţiunea unitară a partidului;
(8)Îndeplinește alte atribuții prevăzute de Statut sau de hotărârile Congresului Național.

Art.53 Vicepreşedinții la nivel național ai Partidului:
(1)Au atribuțiile stabilite de Președintele Partidului;
(2)Conduc sedințele Consiliului Decizional Național sau ale Consiliului Executiv Național, când sunt desemnați de Președintele Partidului.
 
Art.54 Trezorierul la nivel național al Partidului:
(1)Organizează și verifică activitatea financiară curentă a partidului;
(2)Propune Consiliului Decizional Național norme pentru încasarea cotizațiilor și primirea donațiilor, legatelor şi altor liberalităţi, precum și a împrumuturilor, în conformitate cu prevederile legale;
(3) Pregătește planul de utilizare a resurselor financiare;
(4) Prezintă situația financiară a partidului atunci cand este solicitată.

Art.55 Secretarul general al Partidului:
(1)Coordonează activitatea organizatorică la nivel central;
(2)Asigură comunicarea internă cu toate celelalte organizații;
(3)Asigură comunicarea cu autoritățile publice locale și centrale;
(4)Coordonează activitatea de pregătire a lucrărilor și a documentelor necesare desfășurării Congresului Național, Consiliului Decizional Național, Consiliului Executiv Național;
(5)Coordonează organizarea evenimentelor naționale ale partidului;
(6)Elaborează Regulamentele de Organizare și Funcționare ale altor structuri interne;
(7)Conduce serviciile administrative la nivel central;
(8)Organizează activitatea Secretariatului General la nivel național, coordonează secretarii generali adjuncți la nivel național și secretarii executivi la nivel Județean, la nivelul Municipiului București și la nivelul Sectoarelor Municipiului București precum și la nivel Local (municipii, orașe, comune) ;
(9)Îndeplinește alte atribuții stabilite de Consiliul Decizional Național.

 


CONSILIUL EXECUTIV NAȚIONAL

Art.56 Consiliul Executiv Național al Partidului se constituie din:
(1)Membrii Consiliului Decizional Național;
(2)Președinții/coordonatorii Organizațiilor Județene, a Municipiului București și Sectoarelor Municipiului București;
(3)Primarii Municipiilor reședință de județ;
(4)Alte persoane desemnate de Consiliul Decizional Național.

Art.57 Consiliul Executiv Național coordonează activitatea Partidului în intervalul dintre congrese. Se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea Consiliului Decizional Național.

Art.58 Consiliul Executiv are următoarele atribuții:
(1) Analizează și adoptă strategii și proiecte ale Partidului pe termen scurt, mediu și lung;
(2) Pune în aplicare deciziile Consiliului Decizional Național;
(3) Decide asupra Programului  de Guvernare;
(4) Decide asupra activităţii membrilor Guvernului;
(5) Aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli;
(6) Aprobă numirea/revocarea membrilor Comisiei de Etică și Arbitraj la nivel Național și Comisiei de Cenzori la nivel Național;
(7) Aprobă, la propunerea Consiliul Decizional Național,  regulamentul de organizare și funcționare al tuturor structurilor interne ale Partidului;
(8) Aprobă, la propunerea Consiliul Decizional Național regulamente, reglementări, modalități de lucru care nu sunt cuprinse în Statut;  
(9) Decide, la propunerea Consiliul Decizional Național, asocierea în alianțe politice și/sau electorale, naționale și locale, ori în alte forme de asociere fuziuni, absorbții sau contopire cu alte partide politice;
(10) Aprobă propunerile Consiliului Decizional Național privind candidaturile în alegerile locale, parlamentare și europarlamentare;
(11) Adoptă alte decizii, în funcție de problemele apărute, la propunerea Consiliului Decizional Național;
(12) Aprobă propunerile pentru prim-ministru, miniștrii, secretari de stat și prefecți;
(13) Expune public propunerea finală de candidat la președinție pe care o primește de la Consiliul Decizional Național;
(14) Desemnează Președintele Forumului Consultativ.

 


FORUMUL CONSULTATIV

Art.59 Având în vedere nevoia de consens la nivel politic și necesitatea unor proiecte majore pentru România și pentru cetățeni, se înființează, ca structură în cadrul partidului, Forumul Consultativ. Acesta are ca scop aducerea la masa dialogului a tuturor factorilor politici decizionali pentru prezentarea, dezbaterea, negocierea și aplicarea unor soluții importante pentru țară. La baza funcționării Forumului Consultativ, va sta dezideratul de a readuce în simțire ,,Spiritul de la Snagov”, acceptând că este de datoria noastră, a tuturor, să fim schimbarea pe care cetățenii o așteaptă de la noi.

NOI vom solicita tuturor partidelor politice, din Opoziție și de la Putere, un parteneriat politic în care să dăm dovadă de solidaritate în atingerea obiectivelor naționale.

Consiliul Decizional Național va decide întrunirea Forumului Consultativ în urma discuțiilor purtate cu liderii partidelor politice și în toate situaţiile în care consideră că este necesară o gândire congruentă în vederea adoptării unor decizii importante pentru poporul român.

Președintele Forumului Consultativ va fi desemnat de catre Consiliul Executiv Național. Funcția va fi deținută prin rotație de persoane neafiliate politic sau membrii ai Partidului NOI.

 


UNIUNEA ALEȘILOR LOCALI

Art.60 Uniunea Aleșilor Locali a Partidului NOI reunește toți președinții de Consilii Județene și toți Primarii.

Art.61 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Uniunii Aleșilor Locali     este aprobat de Consiliul Executiv Național la propunerea Consiliului Decizional Național.

 


ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ DE FEMEI

Art.62 Organizația Națională de Femei își desfășoară activitatea conform Regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul Executiv Național la propunerea Consiliului Decizional Național.


ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ DE TINERET

Art.63 Organizația Națională de Tineret își desfășoară activitatea conform Regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul Executiv Național la propunerea Consiliului Decizional Național.


ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ DE SENIORI

Art.64 Organizația Națională de Seniori își desfăsoară activitatea conform Regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul Executiv Național la propunerea Consiliului Decizional Național.


ORGANIZAȚIA REPUBLICA MOLDOVA

Art.65  Este o structură asociativă a cetățenilor români care au domiciliul în Republica Moldova, cu personalitate juridică, o structură internă de Partid. Organizația Republica Moldova iși desfășoară activitatea conform Regulamentului propriu de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Executiv Național la propunerea Consiliului Decizional Național.


ORGANIZAŢIA ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Art.66  Este o structură internă a partidului, care promovează politica NOI și reunește cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate. Organizația Romanii de pretutiundeni iși desfășoară activitatea conform Regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul Executiv Național la propunerea Consiliului Decizional Național.


COMISIA NAȚIONALĂ DE CENZORI

Art.67
(1) Comisia Națională de Cenzori trebuie să verifice întreaga activitate financiară a Partidului;
(2) Comisia Națională de Cenzori este formată din 3 membri și este aleasă de Consiliul Executiv Național pentru o perioadă de 4 ani;
(3) Președintele Comisiei Naționale de Cenzori este numit de către Consiliul Decizional Național pentru o perioadă de 4 ani;
(4) În cadrul filialelor teritoriale, funcționează Comisii Teritoriale de Cenzori;
(5) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei Naționale de Cenzori este aprobat de Consiliul Executiv Național la propunerea Consiliului Decizional Național.


COMISIA NAŢIONALĂ DE ETICĂ ȘI ARBITRAJ

Art.68 Comisia Națională de Etica și Arbitraj este formată din 9 membri aleși de Consiliul Executiv Național pe o perioadă de 4 ani. Președintele Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj este numit de către Consiliul Decizional Național pentru o perioadă de 4 ani.

Art.69 Comisia Națională de Etica și Arbitraj are ca principala atribuție rezolvarea litigiilor apărute ca urmare a încălcării prevederilor Statutului sau a deciziilor interne ale Partidului.

Art.70 Se organizează în conformitate cu prevederile Legii Partidelor Politice.

Art.71 Rezultatele analizelor efectuate se prezintă în Consiliul Executiv Național.

Art.72 Comisia Naționala de Etică și Arbitraj iși desfășoară activitatea conform Regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul Executiv Național la propunerea Consiliului Decizional Național.


CONFERINȚA JUDEȚEANĂ, A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ȘI A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 73 (1) Conferința Județeană, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București reprezintă Adunarea Generală a delegațiilor Organizațiilor Județene, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București.

(2) Conferința Județeană, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București este structura principală de conducere și decizie a Partidului la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București, care se întrunește o dată la 4 ani. În intervalul dintre două Conferințe Ordinare, Consiliul Decizional la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București poate convoca Conferințe Extraordinare dacă este necesar.  

(3) Conferința Județeană, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București se constituie din delegați aleși în județe, în Municipiul București și în Sectoarele Municipiului București, în baza unei norme de reprezentare și a convocării stabilite de Consiliul Decizional la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București, din membrii Consiliul Decizional la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București precum și din membrii Consiliilor Decizionale Locale (municipii, orașe, comune). În cadrul delegațiilor se vor regăsi reprezentanți ai conducerii Naționale a Partidului, Parlamentarii, Europarlamentarii, Președintii și Vicepreședinții Consiliilor Județene, Primarii, Viceprimarii, Președintii Organizațiilor de Femei, Tineret și Seniori la nivel Național și Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București.  

(4) Conferința Județeană, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București trebuie sa aibă o prezență de cel puțin 2/3 din numărul membrilor. În situația în care nu este întrunit cvorumul, Conferința Județeană, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București este reconvocată în termen de 7 (șapte) zile calendaristice, iar în cazul în care și de această dată nu este întrunit cvorumul, Conferința Județeană, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București se poate desfășura cu numărul membrilor prezenți. Hotărârile se vor adopta cu majoritatea celor prezenți, atunci când Statutul nu prevede altfel.  

(5) Organizarea Conferinței Județene, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București se face de către o comisie stabilită de Consiliul Decizional la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București;

(6) La Conferința Județeană, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București pot participa ca invitați, personalități din diferite domenii de activitate, invitați stabiliți de către Consiliul Decizional la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București.

(7) Conferința Județeană, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București alege Conducerea Partidului la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București, respectiv Preşedinte, Vicepreşedinți, Secretarul Executiv.

(8) Vor fi aleşi prin vot, cei care au cel mai mare număr de voturi.

(9) Candidaturile pentru funcțiile de conducere se vor depune la sediul Organizațiilor Județene, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București cu 14 zile calendaristice înainte de alegerile care vor fi organizate în cadrul Conferinței Județene, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București. Candidaturile se vor depune nominal pe funcții.

 


CONFERINȚA LOCALĂ (MUNICIPII, ORAȘE, COMUNE)

Art. 74 (1) Conferința Locală reprezinta Adunarea Generală a a delegațiilor Organizațiilor la nivel local (municipii, orașe, comune).
(2) Conferința Locală se constituie din delegați aleși în județe, în municipii, orașe, comune, în baza unei norme de reprezentare și a convocării stabilite de Consiliul Decizional Local. În cadrul delegațiilor se vor regăsi reprezentanți ai conducerii Județene a Partidului, Parlamentarii, Europarlamentarii, Președintii și Vicepreședinții Consiliilor Județene, Primarii, Viceprimarii, Președintii Organizațiilor de Femei, Tineret și Seniori la nivel Județean.  
(3) Conferința Locală este structura principală de conducere și decizie a partidului la nivel local (municipii, orașe, comune), care se întrunește o dată la 4 ani. În intervalul dintre două  Conferințe Ordinare, Consiliul Decizional la nivel Local poate convoca Conferințe Extraordinare dacă este necesar;   
(4) Conferința Locală trebuie sa aibă o prezență de cel puțin 2/3 din numărul membrilor. În situația în care nu este întrunit cvorumul, Conferința Locală este reconvocată în termen de 7 (șapte) zile calendaristice, iar în cazul în care și de această dată nu este întrunit cvorumul, Conferința Locală se poate desfășura cu numărul membrilor prezenți. Hotărârile se vor adopta cu majoritatea celor prezenți, atunci când Statutul nu prevede altfel.  
(5) Organizarea Conferinței Locale se face de către o comisie stabilită de Consiliul Decizional la nivel local (municipii, orașe, comune);  
(6) La Conferința Locală pot participa ca invitați, personalități din diferite domenii de activitate, invitați stabiliți de către Consiliul Decizional la nivel local (municipii, orașe, comune).
(7) Conferința Locală alege Conducerea Partidului la nivel local (municipii,  orașe, comune), respectiv Preşedinte, Vicepreşedinți, Secretarul Executiv.  
(8) Vor fi aleşi prin vot, cei care au cel mai mare număr de voturi.
(9) Candidaturile pentru funcțiile de conducere se vor depune la sediul Organizațiilor Locale (municipii, orașe, comune) cu 14 zile calendaristice înainte de alegerile care vor fi organizate în cadrul Conferinței Locale (municipii,. Candidaturile se vor depune nominal pe funcții.


CONSILIUL DECIZIONAL JUDEȚEAN, CONSILIUL DECIZIONAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ȘI CONSILIUL DECIZIONAL AL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 75 Consiliul Decizional Județean, Consiliul Decizional al Municipiului București și Consiliul Decizional al Sectoarelor Municipiului București sunt structurile de conducere și decizie ale Partidului la nivel Județean, al Municipiului București și ale Sectoarelor Municipiului București.
Se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar.
Se convoacă de Președintele Organizației Județene, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București sau de 2/3 din membrii Consiliul Decizional Județean, Consiliul Decizional al Municipiului București și Consiliul Decizional al Sectoarelor Municipiului București.
Consiliul Decizional Județean, Consiliul Decizional al Municipiului București și Consiliul Decizional al Sectoarelor Municipiului București sunt formate din:
(1) Președinte;
(2) 3-12 Vicepreședinți;
(3) Secretar executiv;
(4) Președintele Consiliului Județean;
(5) Vicepreședinți Consiliul Județean;
(6) Primarii de Municipii și Orașe;
(7) Viceprimarii de Municipii și Orașe;
(8) Președinții sau coordonatorii organizațiilor Municipiilor și Orașelor;
(9) Parlamentari;
(10) Europarlamentari;
(11) Președinte Organizația de Femei la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București;
(12) Președinte Organizația de Tineret la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București;
(13) Președinte Organizația de Seniori la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București.
 
La lucrările Consiliul Decizional Județean, Consiliul Decizional al Municipiului București și Consiliul Decizional al Sectoarelor Municipiului București participă, fără drept de vot Trezorierul și secretarii executivi adjuncți, la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București, precum și alte persoane, la solicitarea Președintelui Organizației Județene, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București.
 
Art. 76 Atribuțiile Consiliul Decizional Județean, Consiliul Decizional al Municipiului București și Consiliul Decizional al Sectoarelor Municipiului București sunt:
(1) Își desfășoară lucrările ori de câte ori este necesar;
(2) Organizează și conduce activitatea Partidului la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București;
(3) Numește și revocă Trezorierul și secretarii executivi adjuncți la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București;
(4) Propune spre aprobare Consiliului Executiv Județean, Consiliului Executiv al Municipiului București și Consiliului Executiv al Sectoarelor Municipiului București numirea/revocarea membrilor Comisiei de Cenzori la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București;
(5) Numește și revocă președintele Comisiei de Cenzori la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București, în urma aprobării membrilor Comisiei în Consiliului Executiv Județean, Consiliului Executiv al Municipiului București și Consiliului Executiv al Sectoarelor Municipiului București;
(6) Decide aprobarea sau respingerea cererii (fișei) de înscriere a unui solicitant în vederea dobândirii calității de membru al Partidului NOI;
(7) Stabilește data, locația, locul de desfășurare și comisia de organizare a Conferinței Județene, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București;
(8) Convoacă și reconvoacă Conferința Județeană, a Municipiului București și a Sectoarelor Municipiului București;
(9) Organizează și coordonează pregătirea și desfășurarea campaniilor electorale la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București;
(10) Analizează și prezintă Consiliului Executiv Județean, Consiliului Executiv al Municipiului București și Consiliului Executiv al Sectoarelor Municipiului București, propunerile Organizatiilor la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București, precum și la nivel Local, de candidaturi în alegerile locale, parlamentare și europarlamentare;
(11) Elaborează si propune, Consiliului Executiv Județean, Consiliului Executiv al Municipiului București și Consiliului Executiv al Sectoarelor Municipiului București regulamente, reglementări, modalități de lucru care nu sunt cuprinse în Statut;
(12) Propune Consiliului Executiv Județean, Consiliului Executiv al Municipiului București și Consiliului Executiv al Sectoarelor Municipiului București asocierea în alianțe politice și/sau electorale la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București, precum și la nivel Local (municipii, orașe, comune);
(13) Înainteaza către Consiliul Decizional Național propunerile de candidați la alegerile prezidențiale, după ce anterior acestea au fost votate, la propunerea Consiliul Decizional Județean, Consiliul Decizional al Municipiului București și Consiliul Decizional al Sectoarelor Municipiului București, de către Consiliul Executiv Județean, Consiliul Executiv al Municipiului București și Consiliul Executiv al Sectoarelor Municipiului București, după caz;
(14) Pune în aplicare hotărârile Consililui Decizional Național;
(15) Poate revoca un membru al Consiliului Decizional la nivel Local (municipii, orașe, comune) în condițiile încălcării prevederilor statutare și/sau în condițiile unui prejudiciu de imagine adus Partidului;
(16) Emite decizii;
(17) Îndeplinește alte atribuții care conduc la buna funcționare a partidului la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București;
(18) Desemnează componența departamentelor la nivel județean, corespunzătoare Consiliului pentru Proiecte și Strategii.

 


CONSILIUL DECIZIONAL LA NIVEL LOCAL

Art. 80 Consiliul Decizional la nivel Local este structura de conducere și decizie a partidului la nivel Local (municipii, orașe, comune).
Se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar.
Se convoacă de Președintele Organizației Locale sau de 2/3 din membrii Consiliul Decizional la nivel Local.
Consiliul Decizional la nivel Local este format din:
(1) Președinte;
(2) 3-9 Vicepreședinți;
(3) Secretar executiv;
(4) Președinte Organizația de Femei la nivel Local;
(5) Președinte Organizația de Tineret la nivel Local;
(6) Președinte Organizația de Seniori la nivel Local;
(7) La lucrările Consiliului Decizional la nivel Local participă fără drept de vot Trezorierul la nivel Local, precum și alte persoane, la solicitarea Președintelui Organizației Locale.
Art. 81 Atribuțiile Consiliului Decizional la nivel Local sunt:
(1) Își desfășoară lucrările ori de câte ori este necesar;
(2) Organizează și conduce activitatea partidului la nivel Local;
(3) Numește și revocă Trezorierul și secretarii executivi adjuncți la nivel Local;
(4) Propune spre aprobare Consiliul Decizional de la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București numirea/revocarea membrilor Comisiei de Cenzori la nivel Local.
(5) Numește și revocă președintele Comisiei de Cenzori la nivel Local, în urma aprobării membrilor Comisiei în Consiliul Executiv Județean, Consiliul Executiv al Municipiului București și Consiliul Executiv al Sectoarelor Municipiului București, după caz;
(6) Decide aprobarea sau respingerea cererii (fișei) de înscriere a unui solicitant în vederea dobândirii calității de membru al Partidului NOI;
(7) Stabilește data, locația, locul de desfășurare și comisia de organizare a Conferinței Locale;
(8) Convoacă și reconvoacă Conferința Locală;
(9) Organizează și coordonează pregătirea și desfășurarea campaniilor electorale la nivel Local;
(10) Se mobilizeaza pentru atragerea de noi membrii;
(11) Prezintă Consiliului Decizional de la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București propunerile, Organizatiilor pe care le reprezinta, de candidaturi în alegerile locale, parlamentare și europarlamentare;
(12) Propune Consiliul Decizional de la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București asocierea în alianțe politice și/sau electorale la nivel Local;
(13) Pune în aplicare hotărârile Consililui Decizional de la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București;
(14) Emite decizii.
(15) Îndeplinește alte atribuții care conduc la buna funcționare a partidului la nivel Local.

 


CAPITOLUL IV

GRUPURILE PARLAMENTARE

Art. 82 (1) Grupurile Parlamentare ale NOI din Senat şi Camera Deputaţilor, Parlamentul European sunt alcătuite din toţi parlamentarii NOI aleşi potrivit legii electorale.

(2) Grupurile Parlamentare se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul Decizional Naţional.

(3) Grupurile Parlamentare îşi aleg conducerile proprii, candidaţii pentru Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru Birourile Comisiilor parlamentare, la propunerea Consiliului Executiv.

(4) Deputaţilor, senatorilor şi europarlamentarilor care părăsesc Grupurile Parlamentare ale NOI li se retrage sprijinul politic şi se propune excluderea acestora din partid.


CAPITOLUL V

ALEGERILE INTERNE ALE PARTIDULUI NOI

Art. 83 În cadrul Congresului Național vor fi aleși, prin vot secret, Președintele Partidului, Preşedintele Consiliului de Proiecte și Strategii – care devine Președintele Executiv al Partidului, Vicepreşedinții Partidului și Secretarul General al Partidului. Candidaturile se depun pe funcții.
Art. 84 Consiliul Decizional Național va alege secretarii generali adjuncți la nivel național și Trezorierul Partidului la nivel național, precum și președintele Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj și președintele Comisiei Naționale de Cenzori. Candidaturile se depun, în scris, la Secretariatul General al Partidului de la nivel național.  Sunt aleși pentru un mandat de 4 ani, cei care primesc votul majorității membrilor. Consiliul Decizional Național poate lua și alte măsuri care pot conduce la buna desfășurare a alegerilor.
Art. 85 La nivelul organizațiilor din Republica Moldova și zonele Românilor de pretutindeni, la nivelul organizațiilor naționale de Femei, Tineret și Seniori, alegerile pentru președinte, vicepreședinți, secretar executiv, se fac prin vot secret în Consiliul Decizional Național. Candidaturile se depun, în scris, la Secretariatul General de la nivel național. Sunt aleși, pentru un mandat de 4 ani, candidații care primesc votul majorității.
Art. 86 La nivelul organizațiilor de Femei, Tineret și Seniori, la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București, precum și la nivel Local (municipii, orașe, comune), alegerile pentru președinte, vicepreședinți, secretar executiv, se fac prin vot secret în Consiliul Decizional de la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București sau de la nivelul corespunzător (municipii, orașe, comune).. Candidaturile se depun, în scris, la Secretariatul Executiv de la nivelul corespunzător, cu 14 zile calendaristice înainte de alegeri. Sunt aleși, pentru un mandat de 4 ani, candidații care primesc votul majorității.  
Art. 87 La nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București, alegerile pentru președinte, vicepreședinți, secretar  executiv, se fac prin vot secret în cadrul Conferinței de la nivel Județean, al Municipiului București și al Sectoarelor Municipiului București. Candidaturile se depun, în scris, la sediul organizației, cu 14 zile calendaristice înainte de alegeri. Sunt aleși, pentru un mandat de 4 ani, candidații care primesc votul majorității.
Art. 88 La nivel local (municipii, orașe, comune), alegerile pentru președinte, vicepreședinți, secretar executiv, se fac prin vot secret în cadrul Conferinței de la nivelul local corespunzător (municipii, orașe, comune). Candidaturile se depun, în scris, la sediul organizației. Sunt aleși, pentru un mandat de 4 ani, candidații care primesc votul majorității.

 


CAPITOLUL VI

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ȘI FONDURILOR PARTIDULUI NOI

Art. 89 Partidul NOI poate deține bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității sale specifice.

Art. 90 Consiliul Decizional Național și la nivel de organizații județene, Municipiul București, Sectoarele Municipiului București, Republica Moldova și Românii de pretutindeni, numește un mandatar financiar, în condițiile legii, pentru perioada tuturor campaniilor electorale.
Mandatarul financiar răspunde în condițiile legii de finanțarea campaniilor electorale, prezentând rapoarte Curții de Conturi, Autorității Electorale Permanente, respectiv, Camerelor de Conturi, Consiliului Decizional și Consiliului Executiv.

Art. 91 Sursele de finanțare ale partidului, provin din:
(1) Cotizații ale membrilor de partid;
(2) Donații, legate şi alte liberalităţi;
(3) Venituri provenite din activități proprii și dobânzi;
(4) Subvenții de la bugetul de stat;
(5) Ȋmprumuturi, in conformitate cu legile in vigoare;
(6) Alte surse, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 92 Operațiunile de încasări și plăți ale partidului se efectuează prin conturi în lei și în valută, deschise în bănci cu sediul în România, potrivit legii .

Art. 93 Membrii partidului plătesc o cotizație lunară stabilită de Consiliul Decizional Național.

Art. 94 Membrii cu funcții de conducere la nivel național sau teritorial, la nivelul organizațiilor din Republica Moldova și din zonele Românilor de pretutindeni, pot plăti cotizații mai mari în funcție de posibilități, în concordanță cu prevederile legale.

Art. 95 Organizațiile județene, Municipiul București, organizațiile de Sector ale Municipiului București, din zonele Românilor de pretutindeni și din Republica Moldova, au gestiune proprie, având obligația de a face demersurile necesare înregistrării și obținerii codului unic de identificare fiscală.

Art. 96 Organizațiile județene, Municipiul București, organizațiile de Sector ale Municipiului București, din zonele Românilor de pretutindeni și din Republica Moldova, răspund exclusiv și în mod direct față de terții cu care se angajează în relații contractuale, indiferent de natura acestora, de actele juridice încheiate, de cheltuielile angajate sau efectuate și activitatea financiar –contabilă proprie.

Art. 97 Organizațiile județene, organizația Municipiului București, organizațiile de Sector ale Municipiului București, din zonele Românilor de pretutindeni și din Republica Moldova, pot încheia acte juridice ce implică structura centrală, din punct de vedere financiar, numai cu acordul scris al Trezorierului NOI de la nivel național și cu acordul Consiliului Decizional Național.

Art. 98 Conducerea partidului NOI nu are nicio răspundere, în condițiile încălcării articolelor din prezentul Statut în Capitolul Administrarea Patrimoniului și Fondurilor Partidului.


CAPITOLUL VII

CONDIȚII DE ÎNCETARE A ACTIVITĂȚII PARTIDULUI NOI

Art. 99 Partidul își încetează activitatea prin:
(1) Autodizolvare, hotărâre luată în Congresul Național cu votul a minim două treimi din numărul delegaților;
(2) Dizolvarea, prin pronunțare judecătorească sau printr-o hotărâre a Curții Constituționale;
(3) Constatarea încetării existenței sale, prin inactivitate, de către Tribunal, în conformitate cu Legea Partidelor Politice;
(4) Reorganizare, hotărâre luată în Congresul Național cu votul a minim două treimi din numărul delegaților;
(5) Alte situații prevăzute de lege.

 


CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 100 Statutul, însemnele Partidului, Obiectivele Partidului și Programul Politic al Partidului se modifică în cadrul Consiliului Decizional Național și se adoptă, la propunerea Consiliului Decizional Național, de către  Congresul Național.  

Art. 101 Prezentul statut se completează de drept cu prevederile Legii Partidelor Politice nr.14/2003 cu completările ulterioare.

Art. 102 Regulamente, reglementări, modalități de lucru care nu sunt cuprinse în Statut vor fi aprobate în Consiliul Executiv, la propunerea Consiliul Decizional Național .

Art. 103 Faptele juridice întreprinse de către membrii de partid în desfășurarea activităților, în legatură cu această calitate, răspund direct, exclusiv și personal, din punct de vedere juridic, fără a atrage răspunderea juridică la nivelul structurilor superioare ale partidului, în condițiile legii.

Art. 104 Pentru o conectare permanentă la problemele existente, pentru proiecte pliate pe realitate ale partidului, se va face o consultare permanentă cu cetățenii.

Art. 105 Prezentul Statut conţine ansamblul de principii, norme și prevederi prin care se determină obiectivele, structura și modul de acțiune și organizare ale partidului. Prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii partidelor politice. În cazul în care, pe parcursul desfășurării formalităților de constituire și înregistrare a partidului apar modificări ale Legii partidelor politice, prevederile statutare afectate de modificarea legii se vor modifica la rândul lor pentru a se pune în concordanță cu noile prevederi legale.   

Art. 106 Forurile şi organele de conducere ale Partidului NOI de la toate nivelurile îşi desfăşoară activitatea în prezenţa majorităţii simple a membrilor acestora, dacă prezentul Statut nu prevede altfel.

Art. 107 În cadrul forurilor şi organelor de conducere ale Partidului NOI de la toate nivelurile hotărârile şi deciziile sunt adoptate cu votul majorităţii simple a membrilor, dacă prezentul Statut nu prevede altfel.

Art. 108 Organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile adoptă hotărârile sau deciziile, prin procedura votului deschis, dacă prezentul Statut nu prevede altfel.

Art. 109 Organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile sunt alese prin vot secret.

Art. 110 Hotărârile și/sau deciziile adoptate de organele de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru membrii acestora, indiferent de poziţia exprimată prin vot.

Art. 111 Hotărârile și/sau deciziile forurilor şi organelor de conducere, adoptate în limitele competenţelor statutare, sunt obligatorii pentru toţi membri de partid şi structurile aflate sub coordonarea acestora.
Prezentul Statut, modificat și completat, a fost adoptat de Congresul Național al PARTIDULUI NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ, astăzi, 12.04.2022.
Semnatari :
Membrii Consiliului Decizional Național

……………………………………..


ANEXA 1

SEMNUL PERMANENT AL PARTIDULUI NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ

- varianta color -

 

- varianta alb-negru -

 

 

 


ANEXA 2

DRAPELUL PARTIDULUI NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ


Site-ul nostru web folosește fișiere cookie pentru a vă îmbunătăți și personaliza experiența. Site-ul nostru web poate include, de asemenea, fișiere cookie de la terți, cum ar fi Google Analytics. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu Politica de Cookies si Informare prelucrare date cu caracter personal