Cuprins:


1. POLITICA - INSTRUMENT DE ACȚIUNI PENTRU ȚARĂ ȘI CETĂȚENI

Partidul NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ, prescurtat NOI, consideră că modul în care se face politică în România, lipsa de viziune pe termen lung, nu ne situează pe drumul cel bun.

Este momentul ca România să iasă din etapa indignării şi să reintre acum într-o etapă a organizării politice reale și a reașezării societății, în ansamblul său.

Politica agresivă, marginalizarea experților, dezinteresul față de actul de guvernare, lipsa oricărei intenții de transparență și consultare, faptul că nu sunt continuate proiectele importante pentru țară, chiar dacă au fost demarate în timpul unei guvernări anterioare sau din inițiativa unui alt partid, refuzul consensului pe proiectele importante pentru cetățeni, au generat consecințe dintre cele mai grave pentru societatea și economia românească.

Toate aceste aspecte și multe altele au generat un val de neîncredere cu privire la maniera în care se face politică, scepticism în ceea ce privește apropierea cetățeanului de actul de decizie, politic și economic.

Multi dintre decidenții politici nu au înțeles că rolul lor fundamental este de a creiona și ulterior de a implementa proiecte pentru oameni și nu pentru ei, că politica trebuie făcută fiind însoțit permanent de respect, bună-cuviință și argumente, nu prin jigniri și circ politic, prin instigare la ură, atac la persoană sau familie. Liderii politici nu au înțeles sau manifestă dezinteres față de faptul că pe oameni nu îi ajută modul lor arogant și agresiv, cearta internă, negocierile în interes propriu și nu în interesul cetățenilor, comportamentul lor servil sau lipsit de reacție, atunci când în joc, sunt interesele națiunii.

NOI nu percepem politica în rațiuni de adversitate, ci ca pe un veritabil instrument de acțiune, aflat în slujba țării și a cetățeanului.

Suntem un partid care susține solidaritatea și liniștea în societate, o societate unită, nu o societate divizată și care va sancționa orice îndemn la ură, dezbinare, discriminare, antisemitism.

NOI suntem un partid care înțelege că dialogul, consensul, abordarea constructivă, sunt singurele soluții pentru a readuce pacea în societatea românească și pentru a putea răspunde eficient, provocărilor naționale și internaționale.

Suntem un partid care promovează solidaritatea și linistea în societate, pentru că numai prin unitate, în comuniune, putem pune bazele modernizării și progresului în societate.

Rațiunea primă a partidului NOI este ca, în situația deciziilor de interes major pentru România, pentru români, să putem lua drept pildă, ,,Declarația de la Snagov”, astfel încât să existe consens politic, responsabilitate, dialog social și implicare a tuturor forțelor politice, atunci când avem în vedere destinul țării.

Este nevoie de un uriaș și consensual efort intern, de resuscitare a mândriei, interesului și unității naționale, coroborat cu o amplă reconsiderare atitudinală a partenerilor externi ai României față de cetățeanul român.

Promovăm politica consensului și a negocierii, a respectului reciproc, a ascultării și valorizării opiniei celorlalți, a argumentelor și a proiectelor în favoarea țării și a oamenilor. Încurajăm o abordare ce trebuie să înlocuiască politica agresivă, lipsită de viziune, de transparență a actului decizional și bazată doar pe interese de partid.

NOI ne propunem prezentarea anuală sau ori de câte ori se impune, în plenul parlamentului, a unui raport de țară, prezentare făcută atât de către premierul țării, dar și de către președintele României, pentru a vorbi tuturor cetățenilor despre realizările, provocările naționale, măsurile adoptate, pentru justa informare cu privire la situația economică, stadiul de implementare a strategiei de politică externă, pentru a identifica în mod concret, pașii făcuți de țara noastră.

Această atitudine constituie, înainte de toate, o dovadă de transparență și respect față de cetățeanul român, dar și de responsabilitate față de încrederea acordată.

Este momentul chimiei politice, în care Opoziția își dă mâna cu Puterea, este momentul să acceptăm, în rațiuni de solidaritate, conștiință și luciditate politică, faptul că trebuie să ne plasăm în afara intereselor apărate deloc dezinteresat, dincolo de orice joc subteran, resurse de adversitate politică, ideologică și de orice altă natură.

Libertatea presei, libertatea de exprimare, dreptul la opinie, sunt valori ale partidului nostru.

Punem accent pe preluarea proiectelor importante pentru țară și cetățeni, din partea tuturor forțelor politice, din rândul profesioniștilor, experților în diverse domenii, societății civile, sindicatelor și patronatelor, pentru că numai printr-o politică flexibilă față de toți cei ce vizează binele țării, vom putea imprima o direcție bună pentru România.

Am ales denumirea NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ pentru că NOI toți putem reașeza viitorul României, pentru că fiecare cuvânt din alcătuire are o vibrație aparte în inima noastră, un sens pe care mulți dintre noi, îl purtăm în suflet:

NAȚIUNE – suveranitate, identitate, unitate si demnitate națională. Garanția drepturilor şi libertăţilor fundamentale și preocuparea permanentă pentru perenitatea valorilor democratice.

OAMENI - libera dezvoltare a personalităţii umane, cu moralitatea în conștiință, ca o realitate spirituală, indisolubil legată de viața colectivă, comuniune. Echitate socială, spirit civic, meritocrație, protejarea categoriilor vulnerabile.

ÎMPREUNĂ - în spiritul vremurilor, reconstruim România, ca parteneriat solid între oficialități și cetățeni, ca un catalizator al puterii de refacere a țării. A venit vremea să reclădim împreună, România pe care o imaginăm pentru generațiile viitoare, România pe care o dorim pentru NOI.


2. NOI – UN PARTID AL IUBIRII DE NEAM ȘI DE ȚARĂ

NOI este un partid deschis, care se adresează tuturor cetățenilor și care pune interesele țării și ale românilor mai presus de interesul de grup, mai presus de interesul personal, mai presus de oricare alte interese.

Iubirea de neam și de țară se află la baza sistemului nostru de valori.

Păstrarea tradițiilor, a obiceiurilor, promovarea imaginii României, se regăsesc între principalele noastre obiective.

Oamenii reprezintă valoarea unei țări prin puterea lor creatoare!

NOI încurajăm comportamentul participativ. Fiecare cetățean, indiferent de vârstă, religie, etnie, pregătire, convingeri, este important și are rolul său bine determinat în societate și în evoluția și dezvoltarea țării noastre pe toate planurile.

Oamenii sunt în centrul atenției noastre!

Suntem un partid care promovează un nou model social, bazat pe comuniune, principii morale și valori spirituale.

NOI nu promovăm ura împotriva celuilalt, ne dorim apreciere și respect pentru poporul român.

Pentru NOI, iubirea de neam și de țară înseamnă creșterea nivelului de trai al oamenilor, ca o consecință directă a consolidării instituțiilor statului, în rațiuni de eficiență și transparență.

Iubirea de țară îi aduce pe oameni împreună, nu îi învrăjbește pe unii împotriva celorlalți, nu îi lasă indiferenți de soarta țării, oriunde s-ar afla, le conferă imboldul de a se implica întru progresul țării și pentru un trai mai bun, de a lupta pentru afirmarea și apărarea intereselor României.

Politica noastră este politica realității: sociale, economice, culturale, climatice.

NOI ne dorim reprezentarea cu demnitate a țării noastre pe plan extern. O atitudine demnă, bazată pe principii și argumente va aduce respectul meritat României și îi va mări potențialul de negociere în favoarea țării.

Promovăm afirmarea sentimentului de identitate, unitate și demnitate națională și apărarea integrității statale.

Ne dorim să readucem în simțire patriotismul, ca sentiment natural de devotament și loialitate.

NOI ne dorim construcția unui alt tip de societate, o societate bazată pe valorile social-democrației: solidaritate, libertate, egalitate, dreptate socială, modernizare, progres.

Pentru NOI, interesele țării, interesele oamenilor, sunt mai presus de oricare alte interese.

NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ promovează afirmarea și apărarea intereselor României în structurile europene, transatlantice și internaționale, promovează dezvoltarea relațiilor bazate pe respect reciproc cu toate statele lumii.


3. OBIECTIVELE NOI

NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ este un partid de centru-stânga, modern, un partid național care încurajează manifestarea credinței autentice în Dumnezeu, își propune protejarea moștenirii culturale și promovarea unui model social, bazat pe devotamentul față de principii, comuniune și valori spirituale.

În activitatea sa, partidul NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ urmărește numai obiective politice.

Proiectele și programele partidului vor constitui soluții adecvate, care să răspundă provocărilor societății.

Obiectivele partidului sunt: pacea, libertatea, bunăstarea, un mediu curat, o viață sănătoasă.

Partidul NOI se adresează fiecarui cetățean, fiecărei comunități, tuturor profesiilor.

NOI încurajăm comportamentul participativ. Fiecare cetățean, indiferent de vârstă, religie, etnie, pregătire, convingeri, este important și are rolul său bine determinat în societate și în evoluția și dezvoltarea țării noastre pe toate planurile.

NOI promovăm solidaritatea între oameni. Susținem atingerea prosperității prin muncă și servicii de asistență socială coerente și echitabile.

Partidul nostru susține restructurarea, democratizarea și descentralizarea reală a instituțiilor statului.

Politica noastră este politica realității: sociale, economice, culturale, climatice.

Partidul susține recuperarea biodiversității specifice acestui spatiu geografic, lupta împotriva schimbărilor climatice, grija de a restabili un echilibru între creșterea economică și protecţia mediului, grija pentru generațiile viitoare. Avem în vedere elaborarea unui ghid de bune practici, ca viziune de dezvoltare urbană durabilă, incluzivă și rezilientă a României.

Exploatarea sustenabilă a resurselor naturale existente, ocrotirea mediului prin asigurarea unui cadru legislativ coerent.

Sistemul energetic românesc trebuie să aibă în vedere utilizarea optimă a resurselor, un regim de reglementare transparent.

„NOI” susținem tranziția verde ca o șansă de modernizare a economiei și a creșterii economiei românești. Se impun măsuri economice bine analizate pentru o susținere a înverzirii și în egală măsură identificate soluții pentru zonele afectate, pentru o abordare corectă pe termen scurt, mediu și lung.

În sfera primă de priorităţi avem reforma în domeniul educațional, protejarea moștenirii culturale, încrederea sporită în bonitatea învățământului prin ameliorarea competenţelor personalului implicat, performanța didactică și științifică, finanțarea activității de cercetare și inovare, ca fundamente ale evoluției prin cunoaștere.

Educația, cercetarea și inovarea sunt factori stategici de dezvoltare. Reducerea abandonului școlar este un obiectiv estențial pentru dezvoltarea sustenabilă a României.

NOI susținem reintroducerea învățământului profesional și a unei programe școlare în conformitate cu cererea pieței, pentru un raport mai bun între cerere și ofertă de pe piața muncii.

NOI susținem acordarea de sprijin pentru copiii fără posibilități materiale.

Avem în vedere valorificarea potențialului fiecărui copil.

Pentru NOI, cultura , educația, protecția mediului, creșterea nivelului de trai, reprezintă fundamentul și garanția unui viitor sigur și prosper.

Preluarea fondurilor europene destinate cercetării și inovării, alocarea unui sprijin național, neimpozitarea profitului pentru firmele de cercetare –dezvoltare, salarizare, corespunzătoare și scutirea de impozit pe proiectele de cercetare-dezvoltare inovare sunt câteva măsuri pe care le susținem.

Partidul nostru consideră prioritară asigurarea finanțării tuturor proiectelor românești de cercetare științifică.

NOI susținem respectarea legii privind alocarea de 6% din PIB pentru educație. Consolidarea unui sistem medical modern. Sănătatea ca prioritate. Regândirea strategiei de modernizare a infrastructurii medicale publice, creșterea calității serviciilor medicale, corectarea inegalităților din sănătate, astfel încât oamenii să fie tratați corect, în funcție de nevoi.

Investițiile realizate cu fonduri naționale, europene și private, constituie prioritate națională.

Stimularea investițiilor, restructurare și retehnologizare, susținerea IMM-urilor, tranziția digitală, economia verde sunt elemente importante pentru dezvoltarea țării.

Sprijinirea IMM-urilor printr-un sistem fiscal adecvat, dialog permanent cu cei din domeniu, accesul ușor la finanțare, debirocratizarea sunt obiective importante ale programului nostru politic.

IMM-urile generează creștere economică, dar și noi locuri de muncă.

Reformele și investițiile ajută la digitalizarea economiei și reducerea emisiilor de dioxid de carbon pentru o economie mai bună a viitorului. Investițiile cu fonduri naționale, europene și/sau private, reprezintă o prioritate națională.

În acest sens, este necesară o altă abordare pentru accesarea eficientă și rapidă a fondurilor europene, un plan de investiții din fondurile naționale, dar și o lege a parteneriatului public – privat, în care statul asumă o parte din riscuri și în care girează pentru obținerea aprobărilor, fiind eliminate obstacolele birocratice.

NOI avem în vedere și o nouă revizuire a legii achizițiilor publice, în special în ceea ce privește demararea lucrărilor de infrastructură și a respectării termenelor.

Susținerea investitorilor români, a sectoarelor eficiente din economie, soluții pentru zonele cu un nivel ridicat al șomajului și obținerea creșterii economice susținute, reprezintă o garanție pentru viitor.

NOI vom implementa strategiile în favoarea cetățenilor prin susținere, dezvoltare și modernizare a economiei, crearea de noi locuri de muncă, sporirea veniturilor și a puterii de cumpărare, relansarea cererii și consumului populației, aplicarea unei politici corecte de distribuire a veniturilor, într-o adaptare permanentă la provocările existente.

Filozofia noastră este că gradul de sărăcie este determinat mai mult de modul în care sunt distribuite fondurile publice, decât de volumul fondurilor disponibile ale unei țări.

NOI susținem diminuarea sărăciei prin politici de sprijin în cadrul unor strategii sectoriale și având ca piloni principali creșterea economică, dezvoltarea durabilă și crearea de noi locuri de muncă.

NOI susținem investiții ample în domeniul dezvoltării urbane și rurale. În același timp avem nevoie de aplicarea politicii de coeziune în dezvoltarea teritorială a României.

Prin potențialul material și uman de care dispune, agricultura românească poate asigura securitatea alimentară a populației și disponibilități însemnate pentru export.

Partidul nostru consideră necesară elaborarea unui plan prin care este valorizat potențialul agricol al țării noastre, prin măsuri specifice de sprijin al producătorilor agricoli, subvenții, credite pe termen lung cu dobânzi scăzute, pentru achiziționarea utilajelor, dezvoltarea sistemului de irigații, protecția eficientă împotriva inundațiilor, programe de sprijin sectoriale, posibilități de desfacere a produselor, centre de prelucrare.

NOI susținem proiecte pentru zona montană, creșterea animalelor, amplificarea exportului de produse, nu de materie primă.

Ne propunem modernizarea și eficientizarea agriculturii, simplificarea procedurilor de acordare a finanțării europene, în mod special în zona de procesare și agro-industrie.

Promovarea produselor românești, pe plan intern și extern, reprezintă un obiectiv esențial al partidului nostru.

NOI sustinem modernizarea agriculturii, finanțarea cercetării și inovării în agricultură, prin răspuns adecvat provocărilor legate de schimbările climatice, siguranța și securitatea alimentară.

Consolidarea ponderii industriei și agriculturii în Produsul Intern Brut sunt parte a programului nostru politic.

Cu atenția îndreptată către schimbările climatice și implicațiile asupra României, NOI vom alcătui o foaie de parcurs a consolidării digurilor existente, a construirii altora, în zonele în care se impune, a stopării tăierilor ilegale de păduri, a accelerării procesului de reîmpădurire.

Având în vedere gradul de depopulare al zonelor rurale, NOI susținem o politică fiscală stimulativă pentru agenții economici care investesc în satele românești și creează locuri de muncă.

În viziunea partidului nostru, repopularea satelor românești prin proiecte concrete este o măsură stringentă la nivel național.

Susținem un program de creditare pentru construcția de case ecologice în mediul rural, pe modelul ,,Prima casă”, cu avans zero, pentru cumpărarea de materiale necesare, în vederea stimulării populației rurale, ce se confruntă cu dificultăți financiare.

NOI vizăm acordarea indemnizației de creștere copil și în ceea ce privește femeile care nu au lucrat, având în vedere că cea mai mare parte a acestora locuiesc în mediul rural și se confruntă cu dificultăți în identificarea unui loc de muncă.

O altă măsură susținută de partidul nostru are în vedere reducerea TVA-ului, la 5% în ceea ce privește produsele uzuale, utilizate în procesul de creștere a copilului.

NOI acordăm o importanță deosebită turismului și sportului românesc, considerând că sunt ambasadorii imaginii României în lume.

Susținem dezvoltarea și promovarea turismului românesc prin măsuri de sprijin concrete, reintroducerea vaucherelor de vacanță atât în sistemul public, dar și în sistemul privat, prin adoptarea unor măsuri adecvate de sprijin financiar.

Avem o țară frumoasă, cu monumente de importanță istorică și religioasă, cu locuri unice, atractive pentru turiștii din întreaga lume.

Avem convingerea că turismul, ca parte dintr-un plan strategic de dezvoltare națională, poate căpăta o pondere însemnată în Produsul Intern Brut.

Copiii și familiile din România au nevoie de programe coerente de susținere.

Aplicarea unor măsuri pentru familiile cu mai mulți copii, creșterea alocațiilor, sprijin pentru familiile aflate în risc de sărăcie, dezvoltarea unor programe de educație profesională, sistem educațional de calitate, burse adecvate pentru elevi și studenți, sănătatea și protecția copiilor împotriva abuzurilor, creșterea investițiilor în domeniul sănătății și educației, modernizarea maternităților, înființarea mai multor secții de pediatrie, finanțarea de către stat a vizitelor prenatale la medic a femeilor gravide, condiții corespunzătoare de locuit pentru familiile cu mai mulți copii, reformarea sistemului de adopții, creșterea gradului de participare a tinerilor în actul de decizie, mai multe investiții dedicate copiilor, mai mulți specialiști pentru grupurile vulnerabile, un sistem adecvat de medicină școlară, disciplina în școli, sancționarea lipsei de la ore și recompensarea rezultatelor bune obținute de elevi, masă calda și programul de fructe și miere în școli, pentru sănătatea copiilor, sunt elemente esențiale ce se impun a fi dublate de termene și proiecție financiară adecvată.

NOI aspirăm la sprijinirea tinerilor prin proiecte concrete, prin asigurarea de locuri de muncă remunerate decent, în concordanță cu cerințele pieței, îmbunătățirea calității și a accesului la educație, prin măsuri de susținere a familiilor aflate la început de drum.

Egalitatea reală între femei și bărbați, combaterea discriminării femeilor (șomaj, sărăcie, violență în familie, etc.) presupun elaborarea unor politici concrete în acest sens.

NOI susținem creșterea ponderii femeilor în administrație, politică, funcțiile de conducere ale companiilor, în toate sferele de decizie.

NOI asumăm obligația pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale seniorilor.

O pensie decentă nu este o favoare pentru un senior, ci un drept câștigat, în urma unei vieți petrecute în câmpul muncii.

NOI susținem reducerea pensiilor speciale prin impozitare progresivă.

Considerăm ca fiind o inechitate ca un singur pensionar să beneficieze de o pensie care să cumuleze pensiile a 60(șaizeci) de pensionari.

Ne propunem să reclădim societatea romanească în rațiuni de echitate.

Respectul și susținerea noastră va fi îndreptată către veteranii de război și către cei care au fost în teatrele de operațiuni.

O atenție deosebită o acordăm persoanelor cu nevoi speciale, atât din perspectiva integrării lor în societate, cât și pentru asigurarea unui trai decent.

Dialogul și proiectele pentru Românii de pretutindeni reprezintă o prioritate pentru partidul nostru. Este imperios ca suportul și deciziile pentru Românii de pretutindeni să fie parte a programului de guvernare și să fie adaptat în funcție de provocările ivite. Ne propunem ca românii din afara granițelor țării să aibă conștiința unui suport serios și încrederea că cei rămași acasă au un trai decent și că există o preocupare reală pentru crearea condițiilor economice, grație cărora să se întoarcă în sânul familiei.

NOI sprijinim creșterea economică, bunăstarea, reducerea șomajului, prin adoptarea de măsuri pentru stimularea muncii și a performanței în toate domeniile de activitate.

În același timp, descurajăm nemunca și susținem o alocare țintită a ajutorului social, în deplină concordanță cu nevoia de sprijin real.

NOI sprijinim independența justitiei, supremația Constituției și a Legii, preeminența legalității în fața arbitrariului, ca rezultat al efortului conjugat al autorităților și instituțiilor statului, al societății în ansamblu și al fiecărui cetățean în parte. Susținem respectarea statului de drept si în egală măsură respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

NAȚIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ promovează afirmarea și apărarea intereselor României în structurile europene, transatlantice și internaționale, promovează dezvoltarea relațiilor bazate pe respect reciproc cu toate statele lumii.

Partidul nostru își propune consolidarea profilului internațional al României, ca garant de credibilitate, prin definirea unor politici externe eficace, care să asigure securitatea statului în sens extins.

Revigorarea diplomației economice prin promovarea produselor și serviciilor naționale și o nouă filozofie de întărire a raporturilor cu Românii de pretutindeni.

NOI vizăm o abordare unitară, prin adoptarea cadrului decizional cu specialiștii în domeniu, într-un climat de transparență și comunicare eficientă, pe marginea provocărilor legate de pandemie și/sau alte situații cu impact major asupra oamenilor.

NOI credem în acțiuni comune întru binele național, intenționăm preluarea proiectelor și soluțiilor judicioase, valoroase pentru țară, rodul gândirii altor partide politice, societății civile, mediului academic, sindicatelor, patronatelor, experților în diferite domenii.

NOI vizăm obiective concrete, coerente, pe termen scurt, mediu și lung, pentru România de azi, dar si pentru viitor.

Este vital ca NOI toți să contribuim la creionarea viitorului copiilor și nepoților noștri, reproiectând direcția de urmat a țării.

NOI avem datoria de a construi astăzi pentru România de mâine!
Petrescu Bogdan
Membru fondator și Președinte al Comitetului de Inițiativă Națională

Braia Silvia-Carmina
Membru fondator și membru al Comitetului de Inițiativă Națională

Ghiță Gabriel-Florin
Membru fondator și membru al Comitetului de Inițiativă Națională

Crasan Ionela-Daniela
Membru fondator și membru al Comitetului de Inițiativă Națională

Spătaru Cătălin
Membru fondator și membru al Comitetului de Inițiativă Națională


Site-ul nostru web folosește fișiere cookie pentru a vă îmbunătăți și personaliza experiența. Site-ul nostru web poate include, de asemenea, fișiere cookie de la terți, cum ar fi Google Analytics. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu Politica de Cookies si Informare prelucrare date cu caracter personal